Vedtekter

FOLKESTYRETs vedtekter vedtatt på årsmøtet 30. april 2024.

 

VEDTEKTER
 FOLKESTYRET

§ 1 Formål

Folkestyret er en frittstående organisasjon med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et desentralisert direkte folkestyre i Norge, noe som vil kreve en endring av grunnloven gjennom Stortinget.

Folkestyret som organisasjon er parti-politisk og religiøst nøytralt.

Folkestyret bygger på de «10 demokratiske prinsipper» og «Forutsetninger for et ekte folkestyre», forfattet av Susanne Heart og frigitt til fri bruk under visse betingelser i en lisens (10principles.org). Prinsippene er spesielt designet for å kunne aktivere individuell refleksjon samt å skape en felles forståelse av hva et ekte folkestyre er.

10 DEMOKRATISKE PRINSIPPER

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn
 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen
 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt
 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
 6. Myndighetene er underlagt folket
 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre
 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes


Folkestyret vil at befolkningen i Norge skal kunne delta direkte i demokratiet. Tiden for partipolitikk bør avsluttes. Tilliten til yrkespolitikere og de politiske partiene har falt og teknologien for direkte deltakelse er overmoden. Alt tilsier at summen av innbyggerne har mer kunnskap og løsninger enn en håndfull politikere, byråkrater og eksperter.

En forutsetning for demokrati er full ytringsfrihet, åpenhet, gjennomsiktighet og en inkludering av alle perspektiv i prosessen av utviklingen av et godt samfunn.


Folkestyret vil bidra med demokratiske verktøy og metoder for alle som er opptatt av å skape et ekte demokrati gjennom åpenhet, fakta, ytringsfrihet, skaperkraft, naturrett, eiendomsrett og menneskerettigheter. Folkestyrets fokus er på å skape en motkraft til den økende sentraliseringen av makt som skjer gjennom overvåking, kontroll og innskrenking av individuell frihet, der myndighetene lett blir et instrument for korporativ eller ikke-demokratisk makt.


I et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Menneskene i fellesskap eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer. Representasjon kan skje gjennom personlig og midlertidig fullmakt - som kan trekkes tilbake av individet når som helst og uten grunn.Med dagens politiske og globale system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Samfunnsutviklingen har gradvis gjort det lettere å korrumpere og påvirke gjennom ikke-demokratisk makt. Dette er tydelige tegn på et dysfunksjonelt og selvdestruktivt system som er blitt for komplekst. Det er dette systemet Folkestyret har til formål å revitalisere til det beste for individet, samfunnet og vår planet.


Forutsetninger for et ekte folkestyre

 1. Media frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral informasjon.
 2. Forskningen frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral kunnskap.
 3. Personlige data frigjøres fra sentrale databaser og desentraliseres under personlig kontroll.
 4. Systemene for matproduksjonen innrettes til det beste for menneskers liv og helse.
 5. Helsevesenet frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne levere nøytral og helhetlig helsehjelp.
 6. Parti-leddets betydning svekkes for å knytte folkevalgte representanter mer direkte til folket.
 7. Det gjennomføres flere folkeavstemminger der folket får reell makt.
 8. Man velger internasjonalt samarbeid istedenfor global styring.
 9. Pengesystemet er designet for og av folket og forankres i reelle verdier.
 10. Full ytringsfrihet og fri flyt av informasjon.Folkestyrets identitet og kommunikasjon skal reflektere glede, håp og et fokus på å skape løsningene istedenfor å kjempe mot problemene.

§1 kan kun endres med støtte fra stifterne for å ivareta intensjonen bak det opprinnelige formålet.

§ 2 Medlemmer

Folkestyrets formål gjelder befolkningen som helhet og ikke medlemmenes interesse særskilt. Medlemskap i Folkestyret er derfor for de som ønsker å bidra aktivt til Folkestyrets formål. Folkestyret er en ikke-voldelig organisasjon og medlemmer som bryter dette eller jobber mot formålet vil bli ekskludert. Støttemedlemskap er et alternativ for de som ikke ønsker å være aktive men likevel støtter formålet og arbeidet.


§ 3 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett fra tre måneder etter at de har meldt seg inn samt betalt kontingenten. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelses

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.


§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Folkestyrets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle Folkestyrets årsmelding
 • Behandle Folkestyrets regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Folkestyrets budsjett
 • Velge styrets medlemmer§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

§ 9 Styret

Folkestyret ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har mellom 3-5 medlemmer og skal:

 • Tilrettelegge for at Folkestyrets formål blir oppfylt
 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/individer for spesielle oppgaver
 • Ansette daglig leder dersom nødvendig
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Folkestyrets økonomi og eiendeler
 • Representere Folkestyret utad
Styret velger leder. Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for. Minst en representant av stifterne av Folkestyret har rett, men ingen plikt, til å sitte i styret for å beskytte den opprinnelige grunntanken bak formålet. 


§ 10 Grupper/avdelinger

Folkestyret kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Folkestyrets styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Folkestyret, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Folkestyret utad uten styrets godkjennelse.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Politisk parti

Folkestyret skal ikke være et politisk parti.

§ 13 Oppløsning (§13 kan ikke endres)

Oppløsning av Folkestyret skal behandles på årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Folkestyrets økonomiske verdier skal ved oppløsning tildeles tilsvarende ideelle prosjekter som velges av styret.