top of page
Terese Hallberg HIGHRES(1).jpg

Terese Hallberg

4. kandidat Tønsberg

5. kandidat Vestfold

Født 1975, Husmor 

"I dagens samfunn kan vi i større grad ivareta den individuelle medbestemmelse ved å la folkets stemme bli hørt via folkeavstemninger i viktige saker."

Jeg stiller til valg for Folkestyret i Tønsberg kommune og Vestfold fylke fordi jeg ønsker å bidra med å endre en utvikling i samfunnet jeg mener er svært uheldig, der politikerne tar globale avgjørelser som folket er sterkt uenige i, og som koster deg og meg dyrt. Slik som f.eks. styringen over norsk vannkraft og strømprisene.

 

Fremtidige generasjoner skal kunne leve i et sterkt og trygt demokrati, som frie mennesker, hvor myndighetene er underlagt folkets røst og ikke som nå, at noen få store, utenlandske finanskrefter legger føringer for hvordan norsk politikk drives og vi har mistet selvråderetten på flere områder. I dagens samfunn kan vi i større grad ivareta den individuelle medbestemmelse ved å la folkets stemme bli hørt via folkeavstemninger i viktige saker.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Jeg stiller meg bak Folkestyrets ti demokratiske prinsipper, og de som ligger mitt hjerte nærmest, er:

 

Prinsipp nr. 1. Mennesket eier seg selv og er suverent i kropp og sinn.

 

Under pandemien så vi et umenneskelig press og  inngripen fra myndigheter som ikke sto i samsvar med alvorlighetsgraden. Vi mistet muligheten til å bestemme over egen kropp, samfunnet ble splittet, flere mistet jobben. Dette fikk svært uheldige konsekvenser, og per i dag vet vi ikke hvor stort omfanget har vært både fysisk og psykisk for alle aldersgrupper.

 

Jeg ser med stor bekymring på at europeiske myndigheter nå har gitt WHO myndighet til å styre fremtidig pandemihåndtering, som også inkluderer oss i Norge.

 

Prinsipp nr. 3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet.

 

Jeg mener menneskets grunnleggende behov ikke er godt nok ivaretatt i dagens samfunn.

 

Det er en skam at våre eldre og syke har så lite å leve av i et rikt og velstående land som Norge.

 

Uførepensjon og minstepensjon må heves over fattigdomsgrensen.

 

De eldre må sikres nødvendig helsehjelp og nok sykehjemsplasser, hvor de kan opprettholde sin livskvalitet og aldri risikere å bli separert mot eget ønske.

 

Stat og kommune er satt til å ivareta innbyggernes grunnleggende behov som helse, omsorg, strøm, renovasjon, infrastruktur, forsvar, beredskap, skole og utdanning.

Jeg mener det er her vi først må bruke penger, deretter kan vi ta oss råd til å dekke mere trivielle behov.

 

Prinsipp nr. 9.

Naturressursene eies av folket og kan ikke selges til andre.

 

Styringen over norsk kraft og norske strømpriser må tilbakeføres til det norske folk. Om eneste mulighet til å ta tilbake styringen over norsk kraft er reforhandling eller oppsigelse av EØS- avtalen og avtalene med Acer, så må dette gjennomføres.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

Hvis jeg blir valgt inn som folkevalgt, ønsker jeg å bidra til å gjennomføre blant annet disse endringene i mitt lokalsamfunn: Lokalt ønsker jeg mer desentralisering og at folk i kommunene får større medbestemmelse i hva som skjer i sitt lokalmiljø og sitt fylke. Kommune- og fylkessammenslåinger må tilbakestilles.

 

Ivaretakelse av natur og miljø ved å stoppe vindturbin- utbygging og andre større inngrep.

 

Sikre god infrastruktur ved bygging og vedlikehold av veier, broer og satsing på kollektivtransport.

 

Sikre eldreomsorgen med flere tilrettelagte boliger for eldre og handikappede, nok sykehjemsplasser og jobbe for å heve årsinntekten til alle helse- og omsorgsarbeidere.

bottom of page