top of page
Helen Eskeland HIGHRES.jpg

Helen Eskeland

8. kandidat Stavanger

8. kandidat Rogaland

Født 1974, Stavanger, miljøarbeider

"Globale intetesser skal ikke dominere norsk politikk i for stor grad."

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg mener at å beskytte, styrke og bevare demokratiet er viktigere enn noen gang. Globale intetesser skal ikke dominere norsk politikk i for stor grad. Pandemien ble en vekker for meg, der jeg så at vi ikke kan ta menneskerettigheter, ytringsfrihet eller demokrati for gitt. 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Prinsipp 1: Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn.

Koronapass, " one size fits all" - tenkning, slik vi så under pandemien, nå i form av WHO s nye helsereform, er noe vi må bekjempe. 

Dette går går også på tvers av pasient og brukerrettighetene i paragraf 4.1 , som sier at alle har rett til å velge behandling for egen kropp og sinn. Tvang er kun tillatt i svært få tilfeller, der liv og helse helt klart står på spill. Alle pasienter har også rett på informert samtykke. Skal Who ta alle viktige helseavgjørelser på vegne av alle, blir individets rettigheter overkjørt på alle plan. Det kan vi ikke leve med i et åpent demokrati. 

 

Prinsipp 5: Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform.

Lokale vet best hva lokale trenger. Best utnytting av ressursene. 

Prinsipp 6: Myndighetene er underlagt folket. 

Ja, i et demokrati er de valgt inn for å tjene folket, ikke motsatt som i totalitære regimer.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Endringer i samfunnet jeg ønsker å jobbe for: 

- ned med bensin, strøm og matvarepriser

- ja til jordvern, bæredyktig landbruk og matvaresikkerhet

- ned med skjerbruk i skolen 

- stoppe nedbyggingen av helsevesenet og forebygge usikkerhet og ustødig finansiering.

-opp med lønna til sykepleiere,hjelpepleiere og lærere.

-ja til fritt sykehusvalg.

bottom of page