top of page

Medlems- og kjøpsvilkår

Ved kjøp/betaling av medlemskap, godtar medlemmet følgende vilkår som beskrevet under.

Partene
Selger er Folkestyret, Organisasjonsnummer: 928857301, Adresse: Langflåtveien 45C, 4018 Stavanger, e-post: kontakt@folkestyret.org, Telefon: 92610100, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren/medlemmet som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen/tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen/tjenesten sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen/tjenesten. Betalingsfristen kommer frem av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen/tjenesten. Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen/tjenesten til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen/tjenesten skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen/tjenesten i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen/tjenesten er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen/tjenesten, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen/tjenesten på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen/tjenesten.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varen/tjenesten fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering:
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag:
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving:
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Oppsigelse
For å avslutte medlemskapet sender du oss gjerne en e-post. Alternativt vil medlemskapet avsluttes automatisk hvis du ikke betaler fornyelse av kontingenten.

Foreningens vedtekter

Foreningens vedtekter kan leses her (klikk på lenke).

Medlemssystem
Vårt medlemssystem behandles av Wix (www.wix.com). Det er kun de personer som velger eller ønsker å bli medlem av Folkestyret - og som sender inn sine opplysninger til oss som blir lagret i vår kontakt- og medlemsdatabase.

 

I medlemssystemet registreres de opplysningene medlemmene selv oppgir ved innmelding og eventuelt senere, blant annet navn og fødselsdato. Betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger lagres også.

 

Hvert enkelt medlem kan selv redigere sine egne opplysninger og endre sine samtykker, for eksempel for om de vil motta nyhetsbrev eller ikke. Dette gjøres ved å logge seg inn på «logg inn» knappen på www.folkestyret.org.

 

Tilgang til medlemssystemet er nivåstyrt. Styrene i eventuelle lokale grupper vil ha tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt.

 

Et begrenset antall personer sentralt har tilgang til hele medlemssystemet. Tilgang brukes i hovedsak for å bistå lokale tillitsvalgte og holde oversikt over kontingentinnbetaling, samt til å se på overordnet statistikk.
Opplysninger som kan knyttes til enkeltmedlemmer fjernes fra medlemssystemet når de aktivt melder seg ut, eller etter to år dersom de ikke har betalt kontingent.

Kontakt og innsyn
Alle som er registrert i Folkestyret sitt medlemssystem kan få innsyn i egne registrerte opplysninger ved henvendelse via epost til kontakt@folkestyret.org. For å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende, gjør vi oppmerksom på at du må kunne identifiseres tilstrekkelig før vi kan utlevere opplysninger om deg.

 

Tilbakemeldinger til oss?

Dersom du har tilbakemeldinger på Folkestyrets personvernpolicy eller vår behandling av personopplysninger, ber vi deg ta kontakt på kontakt@folkestyret.org

bottom of page