top of page
IMG_9669_edited.jpg

Barbro Paulsen

1. kandidat Oslo

Født 1975, St.Hanshaugen, advokat

"Våre naturgitte rettigheter tas gradvis fra oss og vi er i ferd med å bevege oss i en retning av stadig mer ufrihet, enevelde og diktatur."

Etter mange rettsprosesser har jeg sett at domstolen hopper over å gjøre gode og grundige vurderinger av grunnlovsmessigheten av de forskjellige inngrep. Det som har skjedd og skjer i samfunnet drives frem med en slik voldsomhet at man ikke lenger evner å stoppe opp for å sjekke faktagrunnlaget det hviler på. Selv tung medisinskfaglig forskning, statistikk og dokumentasjon avfeies uten å tillegges noen vekt. Dette er svært bekymringsfullt og vil også, dersom utviklingen fortsetter, legge rettsstaten, og dermed også demokratiet i grus.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. 

 

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 

Parallellene til i dag ser vi tydelige i at folket er i ferd med å miste disse naturgitte rettighetene ved at befolkningen i økende grad har blitt fratatt kontroll og råderett av sine styresmakter. Dette har foregått gradvis over en lang tidsperiode, og på flere fronter, ved at Staten har styrket sin kontroll og makt med implementering av stadig flere statutter, regler, forordninger, pålegg, direktiver, skatter og avgifter, for å ikke glemme overvåkning. 

 

Flere av disse bryter med grunnleggende rettsprinsipper og med rettigheter som nedfelt i Grunnloven og i internasjonale traktater. Overvåking, sensur og forfølgelse øker overfor de som er kritiske. Våre naturgitte rettigheter tas gradvis fra oss og vi er i ferd med å få en utvikling der vi beveger oss i feil retning mot mindre frihet og tilbake mot stadig mer ufrihet, enevelde og diktatur.

 

Befolkningen står derfor overfor en liknende tidshistorisk epoke som i Renessansen og Opplysningstiden der en ny reformasjon synes å tvinge seg fram. Folket må nå kjempe for å reversere den negative utviklingen om barna skal gå en god fremtid i møte. 

 

Vi må ta tilbake våre umistelige rettigheter og råderetten over naturen og ikke minst forme et system som medfører at offentlig ansatte kan holdes ansvarlig dersom de mister sitt mandat om å tjene folket av syne.  

 

Uten ytringsfrihet, ingen rettsstat og dermed ingen demokrati. 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

Jeg vil ha et transparent samfunn hvor de offentlige prosessene er åpne for Oslos befolkning og at offentlighetsloven ikke skal tolkes innskrenkende. 

 

At Oslo kommunes ansatte møter befolkningen med vennlighet og åpenhet.  Forvaltingens møte med publikum skal opp til vurdering. Et eksempel er hvordan parkeringsvaktene nærmest driver aktiv jakt for mest mulig bøtelegging, helt uakseptabel adferd. 

 

Den offentlige forvaltningen skal eksistere for befolkningen og den kulturen som har festet seg i Oslo er meget mangelfull og må endres til det bedre.  

 

Jeg vil ha fokus på barna i Oslo- barnehagene og skolen og satse på mer en tilpasset undervisning. Jeg skal jobbe for at barna skal spise god mat, lære om dyrking og matproduksjon. Jeg vil ha inn filosofi, dialog og meditasjon som fag helt fra starten, og at barnehagen/skolen skal legge opp til at undervisningen kan skje ute i naturen. Forskning viser at barn som har nærhet til naturen har mindre adferdsproblemer og er mer lykkelig.

 

Barna skal gis verktøy slik at de kan forholde seg til verden ut fra intuisjon, mestring, egen trygghet, selvstendig dømmekraft, kreativitet og kritisk tenking.

 

Jeg ønsker at barn skal fra tidlig alder skal erverve kunnskap om grunnleggende rettigheter, om pengepolitikk og økonomi, samt få et nært forhold til selvstendighet og selvberging. Fellesskapet er viktig, men verdien av at vi er forskjellige skal også ha en plass. 

 

Læren om mat og hva som skal til for å holde oss friske bør være obligatorisk, samt skal vi sørge for at mat og helse skal inn på steder som eldrehjem, psykiatri, fengsel og i idretten. 

 

Jeg vil ha flerbrukshaller i alle bydeler, samt bygge ut og renovere idrettsarenaer, da særlig på Oslo vest som har blitt neglisjert over mange år. 

 

Jeg vil pusse opp Nasjonalteateret og de øvrige eldre vakre bygningene som befinner seg i Oslo. Det er rett og slett så trist at de som har ledet Oslo i så mange år har oversett disse skattene. 

 

Jeg vil støtte opp under småbedrifter slik at Oslo ikke bare har kjedebutikker i enhver gate og på ethvert hjørne. 

 

Jeg vil at Oslo skal legge opp til å øke folks deltakelse i lokaldemokratiet,  hvor man kan diskutere hva som bør gjøres i de forskjellige bydelene og ha med bruk av veiledende folkeavstemninger. På den måten får man innsikt i hva folk mener og hva folk som faktisk bor der ønsker.

 

Jeg vil ha mer kontroll med byggeprosjekter som besluttes av det offentlige, at befolkningens egne stemmer må få en plass. Hadde Munch- museet vært der om folket hadde bestemt? 

 

Jeg vil at Oslo skal bli en mer inkluderende by og jeg ønsker å ha et særlig fokus på barn og (kjerne) småbarnsfamilien og ikke minst i rus- og eldreomsorgen. 

 

Veiene, særlig på Oslo Vest er en katastrofe, som har medført enormt mange ulykker. Disse må umiddelbart utbedres. 

bottom of page